เทคนิคการเขียน Shell Script #1

เมื่อต้องการเขียน Shell Script เพื่อรับ Argument และ Option เช่น เขียน myscript.sh ซึ่งแบ่งเป็น 3 แบบ 1) $ sh myscript1.sh myfirstname mylastname 16 2) $ sh myscript2.sh -f myfirstname -l mylastname -a 16 3) $ sh myscript3.sh –firstname myfirstname –lastname mylastname –age 16 [บทความนี้ ใช้งานบน Ubuntu 12.04 Server และ ใช้ Bash Shell] 1) วิธีแรก คือ การรับตัว Argument เรียงตามลำดับ … Read more