Month: February 2014

วิธี Backup PSU Email ด้วย Thunderbird

เนื่องจาก PSU Email ให้พื้นที่ปัจจุบัน 1GB ซึ่ง อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บางท่าน หรือ บางท่านต้องการสำรองข้อมูล Email เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์  ซึ่งสามารถทำได้ โดยใช้งานผ่านโปรแกรม Mozilla Thunderbird เชื่อมต่อกับ PSU Email ด้วย IMAP อีกทั้ง สามารถส่ง Email ออกได้จากทั่วโลกผ่าน smtp2.psu.ac.th และ ตัวอย่างต่อไปนี้ จะสร้างพื้นที่จัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ไว้ใน D:\MyBackup (รายละเอียดของ PSU Email สามารถอ่านได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/staffemail) มีวิธีการดังนี้ 1. Download Mozilla Thunderbird…

เทคนิคการเขียน Shell Script #1

เมื่อต้องการเขียน Shell Script เพื่อรับ Argument และ Option เช่น เขียน myscript.sh ซึ่งแบ่งเป็น 3 แบบ 1) $ sh myscript1.sh myfirstname mylastname 16 2) $ sh myscript2.sh -f myfirstname -l mylastname -a 16 3) $ sh myscript3.sh –firstname myfirstname –lastname mylastname –age 16…