Config PHP Fast CGI เพื่อใช้งาน PHP ใน IIS 7 ครับ

สวัสดีครับ

วันนี้กระผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการ Config PHP Fast CGI เพื่อใช้งานเวบไซต์ PHP ใน IIS 7 ครับผม

0. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนการ Add Role Service ครับ

cgi1

รูปที่ 1 แสดงการ Add Role Service

1. เลือกติดตั้ง CGI และกดเลือก Next ครับ

cgi2

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการติดตั้ง

2. เมื่อลง CGI เสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นหน้าต่าง Installation Succeeded ครับ

cgi3

รูปที่ 3 แสดงหน้าต่างหากติดตั้ง CGI สำเร็จ

3.ลง PHP 5.2.6 ครับ

cgi4

รูปที่ 4 แสดงการติดตั้ง php

4. เลือก Drive ที่จะติดตั้ง PHP หลังจากนั้นคลิก Next

cgi5

รูปที่ 5 แสดงที่จัดเก็บ PHP

5. เลือก IIS FastCGI

cgi6

รูปที่ 6 แสดงการติดตั้ง FastCGI

6. เป็นอันติดตั้ง PHP สำเร็จ

cgi7

รูปที่ 7 แสดงการติดตั้ง PHP สำเร็จ

7. แก้ไขค่า ใน Folder PHP

cgi8

รูปที่ 8 แสดงการเข้าไปแก้ไขค่าใน php

8. ตรงบรรทัด fastcgi.impersonate ให้เอา ; ออกและ แก้ไขดังนี้

fastcgi.impersonate = 1

cgi9

รูปที่ 9 แสดงการเข้าไปแก้ไขค่าใน php ต่อ

9. แก้ไขค่าบรรทัดนี้โดยเอา ; ออก และแก้ไขดังนี้  cgi.fix_pathinfo=1

cgi10

รูปที่ 10 แสดงการเข้าไปแก้ไขค่าใน php ต่อ

10. แก้ไขค่าบรรทัดนี้โดยเอา ; ออกและแก้ไขดังนี้ cgi.force_redirect = 0

cgi11

รูปที่ 11 แสดงการเข้าไปแก้ไขค่าใน php ต่อ

11.แก้ไขค่าบรรทัดนี้โดยเอา ; ออกและแก้ไขดังนี้ open_basedir = c:\inetpub

cgi12

รูปที่ 12 แสดงการเข้าไปแก้ไขค่าใน php ต่อ

12.หลังจากนั้นกด Ctrl+S หรือ กด Save ครับ

cgi13

รูปที่ 13 แสดงการบันทึกหลังจากแก้ไขค่าเสร็จเรียบร้อย

13. จากนั้นเข้า cmd เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เก็บ PHP

cd c:\php5

php -info

มันจะแสดงรายละเอียดของ php ที่เราได้ติดตั้งไปทั้งหมด

cgi14

รูปที่ 14 แสดงรายละเอียดของ php

14. หลังจากนั้น config IIS7 เพื่อใช้ php โดยไปที่ Handler Mapping

cgi15

รูปที่ 15 แสดงการเข้าไปตั้งค่าใน Handler Mapping

15. เลือก Add Module Mapping

cgi16

รูปที่ 16 แสดงการเข้าไปตั้งค่าใน Handler Mapping ต่อ

16.จากนั้นกรอกข้อมูลดังนี้

Request path :> *.php

Module:> FastCgiModule

Excutable :> C:\PHP5\php-cgi.exe

Name :> FastCGIPHP

cgi17

รูปที่ 17 แสดงการแก้ไขค่าใน Module

17. คลิก Yes เพื่อสร้าง FastCGI Application

cgi18

รูปที่ 18 แสดงสถานะหลังจากแก้ไขค่าเสร็จเรียบร้อย

18. หลังจากนั้นเข้าไปใน ไดเรกทอรี่ C:\inetpub\wwwroot และสร้าง info.php จากนั้นนำ source code นี้ใส่เข้าไป

<?php phpinfo(); ?> เพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้งาน php ได้แล้วหรือยังครับ หากประสบผลสำเร็จจะมีลักษณะดังรูปด้านล่าง

cgi19

รูปที่ 19 แสดงหน้าจอเมื่อรันแล้วประสบผลสำเร็จ

เสร็จสิ้นกระบวนการในส่วนของการ config php ให้สามารถใช้งานได้ใน IIS7 ครับ

Chio