Config PHP Fast CGI เพื่อใช้งาน PHP ใน IIS 7 ครับ

สวัสดีครับ วันนี้กระผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการ Config PHP Fast CGI เพื่อใช้งานเวบไซต์ PHP ใน IIS 7 ครับผม 0. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนการ Add Role Service ครับ รูปที่ 1 แสดงการ Add Role Service 1. เลือกติดตั้ง CGI และกดเลือก Next ครับ รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการติดตั้ง 2. เมื่อลง CGI เสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นหน้าต่าง Installation Succeeded ครับ รูปที่ 3 แสดงหน้าต่างหากติดตั้ง CGI สำเร็จ 3.ลง PHP 5.2.6 ครับ รูปที่ 4 แสดงการติดตั้ง php 4. เลือก … Read more