Day: March 12, 2013

สมัยนี้เขาไม่แนบไฟล์ใหญ่ๆกันแล้ว (Google Drive)

มีผู้ใช้ถามมาว่า “จะส่งภาพงานอบรมให้เพื่อน ที่ Gmail แต่ทำไมส่งไปไม่ได้ ไม่กี่ภาพเอง ถามเพื่อนเขาก็ว่าพื้นที่เขาไม่เต็ม ทำไม PSU เราไม่ให้ส่งหล่ะ ?!?!?!” … ตรวจสอบพบว่า … ไม่กี่ภาพ แต่ขนาดรวมทั้งสิ้น 125 MB, และ Gmail ก็มีข้อจำกัด ไม่ให้ส่ง email ที่มีขนาดรวมไฟล์แนบเกิน 25 MB ในขณะที่ PSU เองไม่ได้จำกัดการส่งออกครับ แล้ว … ทำไงดี ??? ต่อไปนี้เป็นหนึ่งในหลายๆวิธีครับ นั่นคือ ใช้ Google Drive เพื่อการแชร์ไฟล์ โดยจะใช้วิธีสร้าง…