เทคนิคในการบันทึกความเร็วของ Web Browser มาเก็บไว้ที่ Web Server

ต่อจาก

วิธีพัฒนา Squirrelmail Plugin – กรณี pagespeed

เทคนิคการส่งค่าจาก PHP ให้ JavaScript

เมื่อรู้ระยะเวลาที่ Web Browser ประมวลผลแล้ว ต่อไปก็ต้องการเก็บข้อมูลต่างๆมาเก็บที่ Web Server เพื่อบันทึกเก็บไว้วิเคราะห์ต่อไป สามารถทำได้โดยการใช้ JavaScript ส่งค่่าผ่าน HTTP GET Method มายัง PHP

เริ่มจากสร้าง PHP  ให้ชื่อว่า getdata.php สำหรับรับค่าจาก JavaScript ที่ทำงานจาก Web Browser ของผู้ใช้ ดังนี้

<?php
  $data=$_GET['data'];
  $h = fopen('/var/log/userview.log', 'a');
  fwrite($h, $data . "\n" );
  fclose($h)
?>

สมมุติ เรียกใช้ผ่าน URL ต่อไปนี้

http://myserver.com/getdata.php?data=xxyyzz

ก็จะเอาค่า xxyyzz เขียนใส่ไฟล์ /var/log/userview.log และต่อท้ายไปเรื่อยๆ

ในฝั่งของ JavaScript ให้เขียนโค๊ดดังนี้

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
var xmlhttp;
var url;
var data;

data=servertime + ":" + second + ":" + total ;

url="http://myserver.com/getdata.php?data=" + data;

 if (window.XMLHttpRequest)
    xmlhttp = new XMLHttpRequest();
 else
    xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

xmlhttp.open(\'GET\',url, true);
xmlhttp.send();

</script>

เท่านี้ก็จะสามารถเก็บค่าต่างๆจาก Web Browser มาไว้ที่ Web Server ได้