Day: January 8, 2013

วิธีพัฒนา Squirrelmail Plugin – กรณี pagespeed

Squirrelmail เป็น IMAP Client Webmail แบบมาตราฐาน ทำงานบน PHP ซึ่งติดตั้งง่าย ใช้งานได้รวดเร็ว ไม่ต้องกังวลเรื่องความเข้ากันได้กับ Web Browser ของผู้ใช้หลากหลาย เพราะไม่ค่อยมีการใช้งานพวก JavaScript มีความง่ายในการต่อขยายความสามารถ โดยผู้พัฒนาเปิดให้เขียน Plugin ได้ง่าย โดยไม่ต้องแก้ไข Code ของระบบโดยตรง ด้วยวิธีการเสียบ Code ผ่านจุดที่กำหนด ที่เรียกว่า “Hook” ทำให้ Plugin ที่เขียนขึ้น สามารถใช้งานต่อไปได้ แม้มีการปรับรุ่นของ Squirrelmail ต่อไป ตัวอย่างการเขียน Squirrelmail Plugin เพื่อแสดงความเร็วในการประมวลผลในแต่ละส่วนของ Squirrelmail…

rocks cluster mamba 6.0

เป็นขั้นตอนการสร้าง Rocks cluster mamba 6.0 สำหรับ mamba 6.0 เป็นชื่อ version ครับ เราสามารถไปdownload ได้ที่ http://www.rocksclusters.org Hardware ที่ใช้ดังนี้ pc จำนวน 2 เครื่อง(พอดีใช้pcในการจำลองนะครับ) โดย pc เครื่องหนึ่งต้องมี Network Interface Card จำนวน 2 card จำลองเป็นเครื่อง frontend ส่วนอีกเครื่องเป็นเครื่องสำหรับการ compute มี Network Interface Card 1 card (เครื่องcomputeมีได้หลายเครื่อง)…