Mail Clustering with Cyrus Murder

ปัจจุบันมีการใช้งาน e-mail มากขึ้น และมีการเก็บข้อมูลต่างๆใน email ไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้ Mail Server ของหน่วยงานเดิม อาจจะมีเนื้อที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้ต้องมีการขยายพื้นที่ Mail Server ให้มากขึ้น วิธีการที่นิยมใช้กันคือ ซื้อระบบใหม่ที่มี Harddisk ใหญ่ขึ้น หรือ ต่อกับระบบ Storage ที่ใหญ่ขึ้น (เช่น SAN หรือ Storage Cluster) วิธีการนี้ เรียกว่า Scale-Up ซึ่งเมื่อมีการใช้งานต่อไป แล้วข้อมูลจัดเก็บมากขึ้น ก็ต้องวางแผนในการซื้อระบบที่ใหญ่ขึ้นไปอีก ข้อดี: 1. เป็นวิธีการที่นิยมทำกัน 2.ได้ระบบใหม่ที่มีศักยภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ ข้อเสีย: 1. เมื่อจะย้ายระบบใหม่ จะเกิด Downtime เพราะต้องหยุดการทำงานของระบบเดิมทั้งระบบ 2.  ในการย้ายข้อมูล email ซึ่งมีปริมาณมาก ต้องใช้เวลานาน และเสี่ยงต่อข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันที่สุดด้วย (ล่าสุดที่ทำการย้ายข้อมูลขนาด 300 GB ซึ่งลักษณะ email … Read more