รวมลิงค์เบอร์โทร

ลิงค์ที่รวบรวมเบอร์โทร (ค้นหาจากเว็บไซต์แต่ละวิทยาเขต)

วิทยาเขตภูเก็ต http://web1.phuket.psu.ac.th/phonebook/

วิทยาเขตตรัง http://eds.trang.psu.ac.th/mis/expert_system/support_it.php

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี http://www.surat.psu.ac.th/phone/

วิทยาเขตปัตตานี http://www.pn.psu.ac.th/telephone/telephone.php

วิทยาเขตหาดใหญ่ http://www.cc.psu.ac.th/search/phonebook

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.