รวมลิงค์เบอร์โทร

ลิงค์ที่รวบรวมเบอร์โทร (ค้นหาจากเว็บไซต์แต่ละวิทยาเขต)

วิทยาเขตภูเก็ต http://web1.phuket.psu.ac.th/phonebook/

วิทยาเขตตรัง https://www2.trang.psu.ac.th/content/tel/browse.php

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี http://www.surat.psu.ac.th/phone/

วิทยาเขตปัตตานี http://phonebook.psu.ac.th/

วิทยาเขตหาดใหญ่ http://phonebook.psu.ac.th/

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.