กิจกรรม2561

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ปีนี้ไม่ได้งบประมาณ)
31 ต.ค. 60 KM Docker Basic Workshop รุ่นที่ 1
7 พ.ย. 60 KM Docker Basic Workshop รุ่นที่ 2