กิจกรรม2562

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ปีนี้ไม่ได้งบประมาณ)

  • 29 มี.ค. 2562 DevOps Meeting #1 (อัษฎายุธ อุบลกาญจน์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร, นิติ โชติแก้ว คณะการแพทย์แผนไทย และ ธวัช วราไชย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้นำในการคุยกันครั้งนี้)
  • 16 พ.ค. 2562 KM การเตรียมและดูแล Windows 10 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ (ชัยวัฒน์ ศรีจันทร์กุล คณะวิทยาการจัดการ)