กิจกรรม2562

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(ปีนี้ไม่ได้งบประมาณ)

  • 29 มี.ค. 2562 DevOps Meeting #1 (อัษฎายุธ อุบลกาญจน์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร, นิติ โชติแก้ว คณะการแพทย์แผนไทย และ ธวัช วราไชย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้นำในการคุยกันครั้งนี้)
  • 16 พ.ค. 2562 KM การเตรียมและดูแล Windows 10 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ (ชัยวัฒน์ ศรีจันทร์กุล คณะวิทยาการจัดการ) ยกเลิกเนื่องจากวันเวลาซ้อนกันกับงานสัมมนา Microsoft in Education : Southern Region Roadshow
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์ในแนวทาง Virtual Desktop Infrastructure” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง