Private Cloud with Juju and LXD Workshop

::Juju:: Juju #01 เริ่มต้นใช้งาน Juju Juju #02 วิธีติดตั้ง WordPress Juju #03 วิธีสร้าง Load Balance MySQL Juju #04 วิธีทำให้ WordPress กระจายงานไปยัง MySQL Slave ด้วย HyperDB Juju #05 วิธีกระจายงานไปยัง MySQL แบบ Master-Master Juju #06 เชื่อม MySQL Master-Master เข้ากับ HAProxy Juju #07 กระจายโหลดข้ามเครื่อง  

Juju #07 – กระจายโหลดข้ามเครื่อง

ที่ผ่านมา เป็นการติดตั้ง Juju ซึ่งเบื้องหลังคือ LXD Container แต่ทั้งหมดยังอยู่บนเครื่องเดียวกัน ภาพต่อไปนี้ เป็นการทดสอบความเร็วในการตอบสนองของ WordPress ซึ่งเป็น Post ที่มีภาพจำนวนมาก และมีขนาดในการ Download ทั้งหมด 5 MB ใช้เวลาประมาณ 1.24 วินาที เมื่อใช้ jMeter ระดมยิงด้วยความเร็ว 100 Connections ต่อ 1 วินาที ต่อเนื่อง 10 วินาที ได้ผลว่า เวลาเฉลี่ยคือ 2.478 วินาที ต่อมาลองเพิ่มจำนวน Container จาก 1 เครื่องไปเป็น 3 เครื่อง แต่ทำงานอยู่บน Physical Server เดียวกัน แล้วทดลองยิงแบบเดิม ได้ผลออกมาคือ ใช้เวลาเฉลี่ย 1.663 วินาที จากนั้น ทดสอบแยก Container … Read more

Juju #06 – เชื่อม MySQL Master-Master เข้ากับ HAProxy

ต่อจาก Juju #05 – วิธีกระจายงานไปยัง MySQL แบบ Master-Master เมื่อสร้าง MySQL แบบ Master-Master Replication ได้แล้ว ก็มาเชื่อมกับ HAProxy เพื่อให้ Application ที่เขียน มองเห็นทั้งระบบเป็นชิ้นเดียว IP Address ของระบบต่างๆเป็นดังนี้ haproxy : 10.107.107.71 mysql-master1: 10.107.107.35 mysql-master1: 10.107.107.83 ขั้นตอนการติดตั้ง ที่ mysql-master1 ต้องสร้าง 2 Users ขึ้นมา ชื่อ haproxy_check และ haproxy_root ด้วยคำสั่งต่อไปนี้ mysql -u root -p$(cat /var/lib/mysql/mysql.passwd) -e “INSERT INTO mysql.user (Host,User) values (‘10.107.107.71′,’haproxy_check’); FLUSH PRIVILEGES;” mysql … Read more

Juju #05 – วิธีกระจายงานไปยัง MySQL แบบ Master-Master

ต่อจาก Juju #04 – วิธีทำให้ WordPress กระจายงานไปยัง MySQL Slave ด้วย HyperDB ซึ่งเป็นวิธีการกระจายงานให้ MySQL แบบ Master-Slave จะต้องอาศัยความสามารถของ HyperDB Plugin ของ WordPress ในการทำงาน ซึ่งถ้าเป็นการพัฒนา Application ทั่วไปที่ไม่ใช่ WordPress ก็จะทำด้วยวิธีดังกล่าวไม่ได้ ในบทความนี้จะกล่าวถึง การสร้าง Load-Balanced MySQL แบบ Master-Master ซึ่งทำให้สามารถกระจายการ Write ไปยัง MySQL หลายตัวได้ (ในเบื้องต้น 2 ตัว) *** ในบทความต่อไป จะต่อด้วยการเชื่อมเข้ากับ haproxy *** ขั้นตอนการติดตั้งมีดังนี้ Deploy haproxy (ตั้งชื่อ haproxy-mysql) และ MySQL (ตั้งชื่อ mysql-master1 และ … Read more

Juju #04 – วิธีทำให้ WordPress กระจายงานไปยัง MySQL Slave ด้วย HyperDB

ต่อจาก Juju #03 – วิธีสร้าง Load Balance MySQL เมื่อมี MySQL Server มากกว่า 1 ตัว ซึ่งทำการ Replication กัน (ในตอนนี้ 2 ตัว คือ Master กับ Slave) ซึ่งให้ความสามารถในเรื่อง [1] Data-Security : เมื่อข้อมูลถูก Replicate ไปที่ Slave แล้ว เราสามารถหยุดการทำงานของ Slave เพื่อทำการสำรองข้อมูลได้ โดยไม่กระทบประสิทธิภาพการทำงานของ Master Analytics: ทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้ที่ Slave โดยไม่กระทบประสิทธิภาพการทำงานของ Master Scale-Out Solutions: เมื่อมี Slaves หลายตัว ทำให้สามารถกระจายงานในด้าน Read เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการแก้ไขข้อมูล จะทำที่ Master เท่านั้น ในบทความนี้ จะกล่าวถึงวิธีการ … Read more