Author: วันวิสาข์ จิตผิวงาม

Fixed Table Header Scrolling

ในปัจจุบันในการพัฒนา website  เราจะเห็นว่า Table เกือบจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาของแต่ละหน้า  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงผลของการค้นหาข้อมูลต่างๆของเมนูหรือหัวข้อในแต่ล่ะเรื่อง บ้างก็อาจจะมีข้อมูลน้อย บ้างก็อาจจะมีข้อมูลเยอะ ทำให้การแสดงผลมีความยาวล้นหน้าเพจ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการนำ paging มาใช้แต่ในบางกรณีอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลในการค้นหาทั้งหมดในหน้าเดียวกัน  แต่ปัญหาที่ตามมาในการแสดงผลทั้งหมดในหน้าเดียวกันก็คือเมื่อเรา scroll ลงมาข้างล่างสุด Header ของตัวตารางจะไม่ Fixed ไว้ และเลื่อนหายไปข้างบน ทำให้ยากลำบากในการตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากผู้ใช้งานอาจจะลืมว่าคอลัมภ์ที่กำลังตรวจสอบอยู่นั้นคือคอลัมภ์อะไร จึงต้อง scroll ขึ้นไปดู Header อีกครั้ง ทำให้มีความล่าช้าในการตรวจสอบข้อมูล วันนี้จึงนำวิธีการ Fixed Header ของตาราง โดยใช้ css มาเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากับผู้อ่าน ดังนี้ค่ะ   ตัวอย่างที่1 (CSS ในหน้า Html…

Pass special characters in JavaScript function

ในการพัฒนาโปรแกรมไม่ว่าจะพัฒนาด้วยภาษาใดก็ตาม ทุกภาษาจะมี special characters ซึ่ง special characters บางตัวอาจจะถูกระบุให้เป็นตัวแปร หรือ ใช้อักขระพิเศษเพื่อระบุอยู่ลำดับสุดท้ายของข้อความของบรรทัด เป็นต้น   ซึ่งตรงส่วนนี้จะทำให้ประสบปัญหาในการนำ special characters ไปใช้งาน นั่นคือจะทำให้เกิด Error ทำให้โปรแกรมไม่สามารถทำงานต่อได้ ซึ่งJavaScript ก็เป็นอีกหนึ่งภาษาที่ประสบปัญหานี้ เช่น การส่ง parameter ผ่าน function ของ JavaScript โดยค่าของ parameter ที่ส่งไปเป็น special characters ทำให้เกิด Error และโปรแกรมไม่สามารถทำงานต่อได้   วันนี้จะขอแนะนำเทคนิคในการแก้ปัญหาดังกล่าว นั่นก็คือ การ…

การใช้ jQuery ร่วมกับ library อื่นๆ ด้วยโหมด no-conflict

ในบางครั้งท่านผู้อ่านอาจจะมีปัญหา ในการนำ jQuery ไปใช้กับ ร่วมสคริปต์อื่นๆ หรือแม้กระทั่งพวก css framework ที่บางตัวจะมีการฝัง script ไว้ข้างในด้วย  ซึ่งอาจทำให้ script ของท่านทำงานผิดเพี้ยนไปจากที่ควรเป็น  วันนี้จะขอแนะนำเทคนิคในการแก้ปัญหาดังกล่าว นั่นก็คือ การปรับ jQuery ไปใช้งานในโหมด no-conflict นั่นเองค่ะ   สิ่งที่พึงระวังสำหรับมือใหม่ก็คือ ตัว jquery เองนั้นจะใช้ตัวแปร $  อ้างถึงฟังก์ชั่น jQuery  ดังนั้น ถ้ามีสคริปต์ตัวอื่นที่ใช้ตัวแปร $ นี้เหมือนกันล่ะก็  เกิดปัญหาขึ้นแน่นอนค่ะ วิธีแก้ปัญหา  วิธีที่ 1 คือให้สร้างตัวแปรเพิ่มขึ้นมาอีกตัวเพื่อใช้แทนเครื่องหมาย $ ตัวอย่างพร้อมคำอธิบาย…