การกู้ Suspect Database ของ SQL Server

Recovery SQL Server Suspect Database

สาเหตุของ Suspect Mode

การที่ฐานข้อมูล SQL Server เข้าสู่ Mode Suspect นั้นมีได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้

 • Hardware เกิดความเสียหาย
 • มีการปิด (Shutdown) ฐานข้อมูลที่ไม่เหมาะสม คือปิดโดยที่ยังมีกระบวนการทำงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือมีบาง Transaction ค้างอยู่
 • เกิดความเสียหายกับ Database Files (*.mdf,*.log)
 • SQL Server ไม่พบ Device ที่เก็บ Files
 • SQL Server ไม่พบ Database Files
 • Database Resource ถูกใช้งานอยู่โดย Operation System
 • ไม่มีพื้นที่มากพอใน Page space ที่มีการเพิ่ม (Insert) ข้อมูลเข้าไป

วิธีแก้ปัญหา

แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ไม่มีอะไรผิดปกติที่เกิดจาก Devices หรือ ตัว Database Files จึงจะ สามารถ Recovery โดยวิธีดังนี้

EXEC sp_resetstatus [YourDatabase];
ALTER DATABASE [YourDatabase] SET EMERGENCY
DBCC checkdb([YourDatabase])
ALTER DATABASE [YourDatabase] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
DBCC CheckDB ([YourDatabase], REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
ALTER DATABASE [YourDatabase] SET MULTI_USER

อธิบาย

 • EXEC sp_resetstatus [YourDatabase];

เป็นคำสั่งทำการปิด suspect mode เมื่อทำแล้วก็ต้อง Stop และ Restart SQL Server ด้วย

 • ALTER DATABASE [YourDatabase] SET EMERGENCY

เป็นคำสั่งให้ Database เข้าสู่ READ_ONLY MODE และจำกัดการเข้าถึงให้เข้าได้เฉพาะ SysAdmin Account เท่านั้น

 • DBCC checkdb([YourDatabase])

CheckDB จะตรวจสอบการจัดสรรทรัพยากรสำหรับทุกๆ Object และตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างฐานข้อมูลทั้งหมด

 • ALTER DATABASE [YourDatabase] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE

กำหนดให้สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้เพียง User เดียวเท่านั้น

 • DBCC CheckDB ([YourDatabase], REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)

จะมีการทำงานหลายขั้นตอนซึ่งแรกสุดจะเป็นการตรวจสอบทรัพยากรต่างๆและมีการตรวจสอบโครงสร้างของฐานข้อมูลจะมีการ Run คำสั่ง DBCC CheckAlloc, DBCC CheckTable, DBCC CheckCatalog ทั้งฐานข้อมูล มีการตรวจสอบข้อมูลของแต่ละ Indexed View ตรวจสอบ Link-Level Consistency ระหว่าง table metadata และ file system directories ตรวจสอบ Service Broker Data ในฐานข้อมูลทั้งหมด

ส่วน Option REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS นั้นจะมีการพยายามซ้อมแซ่มฐานข้อมูลในส่วนที่เสียไปตามรายการที่ได้จากการ CheckDB และเป็นการอนุญาตให้ข้อมูลสามารถศูนย์หายได้บาง

 • ALTERDATABASE [YourDatabase] SET MULTI_USER

เป็นการ set database ให้กลับมาใช้งานตามปกติ

หลังจากขั้นตอนเหล่านี้แล้ว ผมจะทำการ Shutdown Server แล้วเปิดขึ้นมาใหม่แล้วลองใช้คำสั่ง DBCC CheckDB() ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ